Rok 2021 s podporou Nadácie Volkswagen a PORSCHE Slovakia, MK SR+UPSVaR, Košického samosprávneho kraja, CWS BOCO, Ing. Petra Ratkoša; s pomocou dobrovoľníkov a darcov, i Vašich 2% z dane:

Sponzori 2021

Nadácia Volkswagen a Porsche Slovakia:

Vďaka zamestnancovi Porsche Slovakia pánovi Mgr. Marekovi Chovancovi z Bratislavy podporila Nadácia Volkswagen zamestnaneckým programom sezónne práce, nástrojové vybavenie, ktoré sa okrem leta uplatnilo na konci jesene pri výmene a inštalácii strešnej krytiny tzv. malej krížovej chodby. Niekoľko smerovníkov s vyobrazením polohy rybníkov a tabuliek so stručnou históriou, QR kódmi na VR prehliadku technických zariadení kartuziánskeho kláštora, výstavba 2 prístreškov na podujatia, opatrených celtovou krytinou, nákup ručného náradia, stravu pre cca 170 dobrovoľníckych posíl (min. písomne zaevidovaných) naprieč letom i niekoľkých jesenných víkendov. Vďaka nákupu súčiastok sme sprevádzkovali darované tlakové zariadenie na rozvod úžitkovej vody, zbieranej odchytom niekdajšieho žriedla rybníkov do 2 akrylátových nádrží.
Z grantu boli nakúpené náterové hmoty na plechovú krytinu skladovacej búdy, olejovú impregnáciu pre severnú stranu mníšskeho domčeka č.1 a náter obvodovej bariéry okolo kláštorného areálu.
Nákup záhradného substrátu pre bylinkovú záhradku vyústil aj do krátkych workshopových stretnutí a prednášok “školy v prírode” – detí zo Spišských Tomášoviec a zamestnanecký teambuilding učiteľov a bankových zamestnancov (tento rok bez finančného sponzoringu).
Murovacie práce sa vzhľadom na predbežný odhad ohrozených úsekov sústredili na dočasné konzervačné nástreky a výplne, domurovanie kaverien, škárovacie práce. V úseku obvodového muriva, odhaleného v 80-tych rokoch bez preukázaných nadzemných architektonických detailov, sme poriadali školenie kameno-murárskych techník a postupov pre nových dobrovoľníkov.

Popri náučných tabuliach sme si 35. výročie založenia táborov Stromu života na Kláštorisku a tzv. letnej školy archeológie pripomenuli aj profilovými tabuľkami významných lektorov:
archeológov Dr. Bela Pollu, Dr. Vojtecha Budinského-Kričku, Dr. Františka Javorského; pamiatkára a redaktora Dr. Michala Horského, premonštrátskeho rádového brata a prof. Lajosa Bernáta Kumorovitza z Maďarska, historika Doc. PhDr. Petra Ratkoša.
Postupne plánujeme v tejto činnosti pokračovať inštaláciou pozdĺž obvodovej bariéry okolo kláštora.

V tejto súvislosti ďakujeme i partii 6 zamestnancov Volkswagen Bratislava, ktorí niekoľko dní v priebehu leta vypomáhali archeologickému výskumu, konzervačným prácam, úpravám terénu, pomocou v kuchyni, sprevádzaním turistov, alebo príprave kultúrnych podujatí.

Vďaka ústretovej distribúcii a zľave pri kúpe pracovného nástroja predajcom EM Spol, s.r.o. (Teplická cesta 3/A, Poprad) sme začali klčovanie a celoplošnú údržbu areálu dňom 18.6. , najmä pánom Vladimírom Lapšanským zo Spišského Štiavnika, po menších jarných vykáškach,  prakticky každé 2 týždne v lete, a približne v rovnakých intervaloch až do októbra (Spomienka na obete raja).

4 sezónní zamestnanci z Úradu práce, 2 ašpiranti na Cenu vojvodu z Edinburgu a niektoré dobrovoľnícke turnusy sa zapojili okrem prác v areáli kláštora aj do obnovy prístupovej cesty naprieč širokým územím 2 katastrov obcí Letanovce a Hrabušice, k úžitku ŠOP, HZS, urbárov oboch obcí, obecno-urbárskeho bufetu, prenájmu bicyklov aj poľovníkov. Zjazdnosť až do konca novembra 2021 bola možná i osobnými autami s predným náhonom – zamestnancov a koordinátorov stavebných prác.

Pohonné hmoty do motorových nástrojov, i samotného zásobovacieho terénneho auta (cca 20 L/100 km jazda lesnou prístupovou cestou, servisné náklady, nákup a výmena náhradných dielov, základná poistka), nákup bazárového náradia, polotovarov a stav.materiálu, nákupom potravín od miestnych pestovateľov
i tento rok pokryli príspevky darcov 2% z dane (* daňovníci, preukazujúci sa dokladmi k evidencii poskytovateľa a výkazmi nad 40 dobrovoľníckych prác až 3% z dane FO). Aj im patrí srdečná vďaka!

 

Pracovné oblečenie od spoločnosti CWS Boco, Dobročinnej spoločnosti Dr. Michala Horského a Maltézskeho rádu

Prostredníctvom zástupcov spoločnosti CWS BOCO Bratislava, pani Mgr. Svätoslavy Horskej, zastupujúcej Dobročinnú spoločnosť významného slovenského redaktora, politológa a dlhoročného pracovníka Ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, Dr. Michala Horského; i zástupkyni Vojenského a špitálneho rádu sv. Jána z Rhodosu a Malty
bola ponúknutá a v 3 etapách vydaná materiálna pomoc hneď trom dobrovoľníckym združeniam v regióne.

Združenie KLÁŠTORISKO (Letanovce) ako správca ruiny kartuziánskeho kláštora pre ďalšie revitalizačné a stavebné aktivity, ako i prípravy kultúrnych podujatí.

Združenie Verbum bonum (Spišské Tomášovce) pre náučné, ekologické a enviromentálne aktivity v Spišských Tomášovciach i na bylinkovej záhradke na Kláštrorisku

Združenie Zelená hora (Hrabušice) pre eko a enviromentálne, náučné a popularizačné lesnícke aktivity (Blajzloch, Včelí raj, hrad Zelená hura,…)

Všetky tri združenia s vďakou prijali od zástupcov a pracovníko darcovskej spoločnosti desiatky kusov pracovných odevov (monterky, zástery, plášte, nohavice, tričká a košele, reflexné odevy, zváracie odevy, …)
zároveň pozvali pracovníkov s rodinami na príjemné strávenie letnej dovolenky v zázemí uprostred nádhernej prírody, spojené s poznávaním historických pamiatok aj prírodných scenérií. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

Monterky min. IMG_2830 Verbum miniHorska mini

 

Dotácia Obnovme si svoj dom – rekonštrukcia Cely IV.

Konzervácia Cely – mníšskeho domčeka (por.č.4/9) prebiehala za koordinácie Ing. Martina Sárossyho, PhD. (o.z. Rakociho cesta),
v súčinnosti a finančnej spoluúčasti obce Letanovce ;
materiálového, personálneho a nástrojového vybavenia združenia KLÁŠTORISKO,
ako aj vďaka vytriedenému a zdigitalizovanému archívnemu materiálu Doc.PhDr. Michala Slivku, CSc., vedúceho výskumu v období 1967-2000; kronikám a fotodokumentácii Stromu života na Kláštorisku a ďalšej priebežnej výpomoci pri prípravách archeologického výskumu, architektonicko-historického výskumu, komplexného statického pasportu, stavebnej činnosti a terénnych úprav.
Dotácia 13 000 ,- eur z grantového programu “Obnovme si svoj dom” činila podiel 38% z tabuľkového ohodnotenia každého dodávateľského subjektu. Zároveň ďakujeme za pracovné zaradenie prostredníctvom programu ÚPSVaR SNV, pánov Františka Rabčana a Pavla Pacigu z Hrabušíc, pánov Dominika Taleja a Štefana Horvátha z obce Svinia, s finančným prispením obce Letanovce.

Cela 4 2021

 

Dotácia Košického samosprávneho kraja + dar pána Ing. Petra Ratkoša
– Šindle pre kláštornú chodbu – Záchrana 70 m2 + príprava na sezónu 2022.

Začiatkom septembra 2021 sme sa prostredníctvom obce Letanovce uchádzali o Individuálnu dotáciu Košického samosprávneho kraja.

Náš zámer záchrany strechy oslovil aj ochotného darcu, pána Ing. Petra Ratkoša z Bratislavy – syna Doc. PhDr. Petra Ratkoša, DrSc., významného slovenského historika, znalca veľkomoravského obdobia a dejín stredovekého baníctva, a dlhoročného priaznivca archeologických projektov , akým bol i Stromu života na Kláštorisku.
Na základe pridelenej sumy a časovej tiesne vyplývajúcej z obstarania materiálu v pandemickej “výrobnej kríze” šindliarov i dodávateľov šindľových imitácií, pristúpii sme ku montáži šindľa TITAN Tatraplast Ružomberok. Vzhľadom na cenový rozdiel sme zo zamýšľaných 50 m2 nakúpili a nainštalovali cca 70 m2. Na zvyšných 150 m2 plánujeme pokračovať podľa pridelených dotácií, alebo finanćnej situácie v roku 2022.

Ďakujeme spoločnosti JANEX Hrabušice za expresnú dodávku materiálu, ako aj dobrovoľníkom; tesárskemu majstrovi Martinovi Draveckému z Letanoviec, pani Andrei Martinkovej, pánom Pavlovi Pacigovi a Františkovi Rabčanovi z Hrabušíc, pánovi Petrovi Lorkovi z Letanoviec a ubytovaniu pána Júliusa Jakubca v Hrabušiciach (Bernolákova ul.).

 

Materiálna pomoc od obce Vydrník i fyzická pomoc pána starostu Mgr. Jozefa Bizoňa

Pomoc v podobe odpisového pracovného náradia – po menších úpravách, zvaroch a zakalení
– zefektívnila pracovné nasadenie dobrovoľníkov, takže zostalo viac času na odpoludňajší výlet;
– ušetrila nám finančné prostriedky na nákupy ďalších položiek (rezivo, PHM, strava,…)
– významnou mierou pomohla pri konzervačných prácach, dotovaných zníženou sumou MK SR a spolufinancovaných obcou Letanovce.

Veríme, že po vzájomnej dohode samospráv bude takto zveľaďovaný archeopark i okolie vytvárať dejisko každoročných i pribúdajúcich podujatí, stretnutí, skautských akcií a mládežníckych hier.

 

 

 

 

Noc na Kláštorisku 15.5.2021, s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia a Porsche Slovakia

Srdečne Vás pozývame na prehliadku do archeoparku kartuziánskeho kláštora, v srdci Narodného parku Slovenský raj, v rámci Noci múzeí a galérií, dňa 15.5.2021 (sobota) , počas celého dňa.

 
Kláštorisko tvorí rozsiahla ruina kláštora z 13. -16. stor. v prostredí pravekého, ako i stredovekého protitatárskeho opevnenia. Kláštor je najvyššie položeným v regióne V4, najstaršou pamiatkou po mlčanlivom ráde kartuziánov na Slovensku a významným európskym náleziskom s početnými motívmi keramických kachlíc z unikátnych gotických kachľových pecí. Je zároveň i príjemným oddychovým miestom na križovatke turistických trás Slovenským rajom.
 
Akciu a sezónne aktivity v roku 2021 podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia a Porsche Slovakia. Za materiálnu pomoc ďakujeme spoločnosti CWS Slovensko, zastúpeniu Maltézskych rytierov na Slovensku a združeniu Spoločná dobročinnosť.

Za pomoc v nadchádzajúcej sezóne ďakujeme


Združeniu Malokarpatská vínna cesta
Obecnému úradu Letanovce a obyvateľom obce
farskému úradu, KST Letanovce, 
Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Letanovciach

Združeniu Spoločná dobročinnosť a pani Mgr. Svätoslave Horskej

Obecnému úradu Hrabušice a obyvateľom obce

Občanom a obciam Vydrník, Spišské Tomášovce a Spišský Štiavnik
Miestnemu úradu Bratislava-Vajnory a Skautskej Gilde Bratislava-Vajnory
Správe Národného parku Slovenský Raj, profesionálnym aj dobrovoľným ochrancom NP Slovenský raj
a záchranárom HZS Slovenský raj
75. zboru o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves

 

správcom webstránok
Apsida.sk

*https://apsida.sk/c/7095/letanovce-klastorisko
*https://apsida.sk/c/1750/noc-muzei-galerii-15-maja-2021)

a CBC Tours
https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13509
za propagáciu podujatí

dobrovoľníkom a spolupracovníkom akcií z ďalších okolitých obcí 
Betlanovce, Spišské Tomášovce,Vydrník, Iliašovce, Spišský Štiavnik, Stratená, 
a okresov Spišská Nová Ves, Nová Baňa, Štôla, Poprad, Kežmarok, Rožňava, Bratislava, Pezinok, Prešov, Košice a ďalších.

študentom a zamestnancom,

Všetkým ďalším darcom aj pomocníkom !KLASTORISKO NOC MUZEI

Od roku 2020 s organizáciou CBC Tours na základe projektu Interreg

https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13509

V roku 2020 sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou NOVITECH Group, s.r.o.
Výsledkom spolupráce je jeden z profilov top turistických lákadiel v Košickom samosprávnom kraji.
https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13509

V období COVID 19 a s tým súvisiacim obmedzením osobných kontaktov sa ukázalo, akú dôležitú úlohu hrajú technológie v rôznych oblastiach života – v práci, vo vzdelávaní, medicíne, pri trávení voľného času, ale aj pri podnikaní. Sektor cestovného ruchu bol v tomto období obzvlášť ťažko zasiahnutý prijatými opatreniami.

V rámci spolupráce s projektom spoločnosti NOVITECH s.r.o. sme si dali za cieľ napomôcť rozvoju cestovnému ruchu v cezhraničnej oblasti Košického kraja a susediaceho maďarského kraja (BAZ župa), prostredníctvom využitia inovačných technológií.

Portál cbc.virtualtours.city bol vytvorený v rámci projektu “CBC Tours – cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK” ((SKHU / 1801 / 1.1 / 001) s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A. Cieľom spoločného úsilia slovenských a maďarských partnerov je podnietiť cestovný ruch v prihraničnom regióne jedinečným spôsobom. Virtuálne prehliadky Vám pomôžu naplánovať si cestu do hotelov, reštaurácií, špeciálnych obchodov a na miesta kultúrneho, prírodného a historického dedičstva.

 

Tým sa i náš projekt stal súčasťou spoločnej reklamnej kampane portálu
na sociálnych médiách (napr. https://www.facebook.com/virtualtours.city/).
Ak chcete byť priebežne informovaní o aktuálnych aktivitách a ponukách v týchto regiónoch, alebo chcete zviditeľniť aj Váš bod záujmu, navrhujeme aby ste sa registrovali tu.
Ak sa chcete dozvedieť o projekte viac, navštívte stránku www.cbctours.com.

Explore the Cross Border Slovak-Hungarian region! (virtualtours.city)
CBCLOGO

 

 

 


Logo_color_SKHU_SK_RGB

Revitalizujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom a Nadácii Volkswagen Slovakia, ochotným dobrovoľníkom a darcom!

Náučný chodník

 

Výstava unikátnych archeologických nálezov, výsledky počiatočných aj najnovších bádaní, priebežné rekonštrukčné plány počas uplynulých 36 rokov, ako aj výsledky 33 sezón dobrovoľníckych záchranných prác v archeoparku na Kláštorisku. Každá tabuľa obohatená popularizačným textom, odborným prekladom, dôležitými súvislosťami, ale aj hrami pre najmenších návštevníkov. To všetko a omnoho viac môžete po tejto sezóne 9objaviť v areáli kartuziánskeho kláštora.

Vínna cesta na Kláštorisku.
Každoročne rastúci záujem láka domácich aj zahraničných turistov na túto jedinečnú udalosť, spoluorganizovanú združením Malokarpatská vínna cesta. Počas akcie sa môžete oboznámiť s históriou odrôd, pestovania a dorábania vína, dozvedieť o stredovekom obchode, ale aj pokusoch vyšľachtiť a dopestovať hrozno v spišskom regióne. Nevšedný vinársky zážitok aj tento rok sprevádzala Tatranská muzika Laca Gardošíka.

20157124_10154908458872309_2114586007393862220_o 20248147_10154918485352309_8967109664207684281_o

 

 

Deň slovenských hôr na Kláštorisku.

Aj tento rok sme spoločne s veriacimi okolitých obcí a farností, vzdáme vďaku a prosby v krásnom prostredí slovenských hôr, a to priamo v srdci Slovenského Raja.
V spolupráci s hlavnými organizátormi Farským úradom Letanovce a Obecným úradom Letanovce prebehnú sprievodné akcie – prehliadka obrazovej výstavy o živote monastických rádov na Spiši, prezentácia náučného chodníka formou skupinového sprevádzania návštevníkov dobrovoľníkmi – lektormi archeoparku, svätá omša s hudobným sprievodom mládežníckeho zboru, ale aj pripravené občerstvenie pre pútnikov. Nevšednú udalosť môžte zahájiť už niekoľko dní vopred, alebo už v predvečer, Nocou na Kláštorisku.

Fotografie z predošlej akcie môžte nájsť aj na
https://www.farnostletanovce.sk/index.php/fotogaleria/farnos-letanovce/letanovce/2017/de-slovenskych-hor-27082017

Rekonštrukčné práce
Exponované klimatické podmienky náhornej planiny aj túto jar odkryli spod snehu nečakané prekvapenia v podobe statických porúch na mnohých úsekoch torzálnych murív. Vďaka ústretovej koordinácii zástupcov dotknutých Pamiatkových úradov, ale aj nadšencov, bude možné zabezpečiť prechod turistov v trase náučného chodníka, obnovu oddychového a sedacieho inventára pre nadchádzajúce kultúrne udalosti.

Z mnohých úspešne zavŕšených stavebných prác pokračujeme v kompletnej rekultivácii trávnych plôch a náletovej zelene v koryte bývalých rybníkov, na korunách murív aj v ich úbočiach, priebežnú údržbu trávnych plôch počas celej letnej sezóny, obnovu oplotkov pri terénnych prevýšeniach a kamenných terasách, konzerváciu a úpravu koruny murív tzv. trávnym krytom na viacerých konzervovaných úsekoch, impregnáciu šindľových prístreškov, spoluprácu pri zhotovení lavičiek, drevených stĺpov sprievodných tabúľ, čistenie prameňov a zberných vodných plôch, zabezpečenie tuhého paliva a prípravu občerstvenia popri všetkých kultúrnych, náboženských a mládežníckych udalostiach.

Vízia na rok 2019
36. sezóna záchranných prác na Kláštorisku vykazuje vytrvalú účasť starých aj nových účastníkov letných záchranných táborov “Strom života” (od r. 1986). Organizátori udalostí, zrozumení s ekonomickými a propagačnými možnosťami, osvedčenou spoluprácou s turistickými spolkami, stavili najmä na ponuku vzájomnej propagácie prostredníctvom sociálnych sietí, referenciami na webstránkách obcí, spolkov a združení. Výsledkom je preto stále vzrastajúca účasť návštevnosti, čoho meradlom bol poznatok lektorov v exponovaných obdobiach, ale aj badateľný nárast udržaného turizmu v regióne. Sme preto radi, pokiaľ sa na tomto trende môžme podieľať aj s našim projektom.  Predpoklad vývoja, pozitívny ohlas sponzorov, dobrovoľné príspevky turistov napriek bezplatnému vstupu, ochota menovaných aj anonymných darcov, výťažky z dobrovoľných zbierok počas podujatí  nás aj v tomto roku uviedli do letnej sezóny a udržali v priaznivom hospodárení. Vďaka Nadačnému fondu Telekom, Nadácii Pontis a Nadácii Volkswagen Slovakia, môžme práce zahájiť a previesť o to s väčším elánom, kvalitným materiálovým vybavením, počas celej letnej sezóny.

Veríme, že tieto pozitívne výsledky Vás oslovia k návšteve, k spolupráci, aj k zachovaniu priazne a vzájomne upevnenej dôvere.
Ďakujeme všetkým menovaným, aj nemenovaným pomocníkom za trpezlivosť a porozumenie, za precíznosť v požadovanom odbornom konzervačnom postupe, v bezpečnej práci aj ochotne zdieľanej táborovej kuchyni :) . Desiatkam ochotných daňovníkov ďakujeme za ochotu venovať sa “papierovačkám” s úmyslom podeliť sa o 2-3% z dane fyzických osôb. Ďakujeme aj miestnym právnickým organizáciám, záujmovým spolkom, ktorí sa ochotne podelia o svoj voľný čas, venujú svoje voľno aj osobné nasadenie do priebehu akcií.

Tešíme sa na spoluprácu !  

PODPORTE NÁS 2% z dane. Ďakujeme!

Projekt
KLÁŠTORISKO – STROM ŽIVOTA,
združujúci archeológov, historikov, pedagógov, študentov a mnohých ďalších zanietencov.
Od roku 1983 tu spolupracovalo cez 5500 mladých dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o záchranu tohto duchovného a architektonického unikátu.
Občianske združenie KLÁŠTORISKO nadväzuje na projekt s dlhoročnou tradíciou a dôverou. Chceme preto aj Vás osloviť s prosbou o podporu činnosti, poukázaním 2-3% z Vašich daní.

Vaša pomoc sa zapíše do histórie!
Zo získaných prostriedkov nakupujeme stavebný materiál, náradie, pohonné hmoty do krovinorezov, píly, servis zásobovacieho auta. Pomôžu pri hradení administratívnych poplatkov na žiadosti o granty, kopírovanie a poštovné. Prostriedky získané z 2 (3%) poslúžia najmä na hradenie stravného pre dobrovoľníkov.
* kultúrne obohatiť dianie v regióne vďaka tradičným kultúrnym podujatiam a workshopom.
* prekryť ďalšie torzá a architektonické články
* zakonzervovať kritické úseky krížovej chodby, 5. mníšskej cely, dolného nádvoria kláštora, atď.
* nakúpiť viac náradia, súčiastok, výbavy pre BOZP
* palivá a servis motorových nástrojov, predĺžiť životnosť zásobovacieho auta a inventáru obrábacích a stavebných mechanizmov
* zadovážiť zásobáreň pitnej a úžitkovej vody
* vykášať, nakúpiť vhodné konzervačné prípravky
* postúpiť v interaktívnej prezentácii archeoparku
* vyhotoviť ďalšie kópie nálezov, naďalej dobrovoľne sprevádzať, zaškoľovať, propagovať a publikovať
zapájať školské aj voľnočasové organizácie, zastrešiť aktivity skautov a mládežníckych spolkov.

Ako nás v tom podporiť?
TLAČIVÁ AJ NA TOMTO LINKU:
 https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=21247

Každý cent sa počíta. Počítajte s nami! Nehasené vápno 40kg = 5,70 eur; hasené 25kg = 3,50 eur; šindle cca 20 eur/m2 bez DPH, spotreba zásobovacieho os.terénneho vozidla v TP 10L/100km. V teréne? Aj 20. A násobne vyššia amortizácia. Piesok na murovanie? 18-20 eur/t + náklady ochotného dopravcu max. 3 ton materiálu (prevýšenie 235 m na trase 6km + ďalších 30 km od vhodného zdroja), okrem toho náklady na bazárový nákup, nákup od súkromníkov, …). Práca a ubytovanie zadarmo. Účtovníctvo z minulých rokov kedykoľvek k dispozícii.

ZAMESTNANCOM ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ. Ak Vám zamestnávateľ toto tlačivo nevydal vyplnené; vyplňte, vytlačte a dajte potvrdiť Vášmu zamestnávateľovi “POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI”

Fotka Kláštorisko.
– Dobrovoľníci, ktorí v zdaňovacom období (teda v minulom roku) odpracovali na Kláštorisku najmenej 40 hodín a odložili si od nás podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti“, môžete poukázať až 3% z dane!
Ak nastala chyba, strata, zmeny v údajoch, stačí nás kontaktovať na ozklastorisko@gmail.com .

Fotka Kláštorisko.

&

Fotka Kláštorisko.
– tlačivá VYHLÁSENIE, POTVRDENIE a ZMLUVU O DOBROVOĽNÍCTVE
zašlite poštou, alebo podajte osobne na svoj daňový úrad, najneskôr do 30. apríla. Možno by to bol ochotný doručiť aj Váš zamestnávateľ.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA), alebo FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK, SLOBODNÉ POVOLANIE) a podávate si daňové priznanie SAMI; stačí, ak do príslušného daňového priznania správne vyplníte údaje o prijímateľovi, alebo ich odporučte doplniť Vášmu ekonómovi:
Obchodné meno: KLÁŠTORISKO
právna forma:      občianske združenie
sídlo:                        Kláštorisko 601, 053 13 Letanovce
IČO:                          4 2 3 6 1 9 2 3         … ďakujeme :)

Pre každý prípad! Dajte nám prosím vedieť mailom na ozklastorisko@gmail.com .
Uveďte pri tom Vaše MENO, DÁTUM a SUMU podielu z dane. Tieto údaje nám môžu v prípade nedoručenia sumy poslúžiť na reklamáciu v banke, či na daňovom úrade.

Príďte nás v lete navštíviť a uvidíte, čo sa udialo s Vašimi 2-3% !
Aj toto leto Vás pozývame do srdca Slovenského raja – na KLÁŠTORISKO !
Ďakujeme za Vašu podporu!