Virtuálna prehliadka

Rozsiahla zrúcanina gotického kláštora rádu kartuziánov: jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom a južnou sakristiou, kaplnka, krížové chodby, mníšske budovy, hospic a remeselné dielne. Pôvodná vstupná brána je z dolnej – severnej strany, kým na hornej (južnej) len bránka pre peších (dnes hl. vstup). Južná časť kláštora so vstupným nádvorím, lemovaným hospicom, kostolom a objektami horného kláštora bola prístupná laickej verejnosti. Stredná časť zachováva typickú benediktínsku schému (obydlie priora, kaplnka, kapitulná sieň, refektár, pozdĺžny trakt budov, „ubytovňu“ konveršov (frátrov) spolu s kláštornou kuchyňou a knižnicou.

Veľké nádvorie severnej časti (40 x 40 m) je lemované tzv. veľkou krížovou chodbou, s pristavanými celami otcov – kartuziánov. Spolu je ich deväť, približne štvorcového pôdorysu ( 10 x 10 m),navzájom oddelených od seba záhradkami.

Pôdorys kartuziánskeho kláštora

  1. Vstupný objekt
  2. Kostol
  3. Sakristia
  4. Malá krížová chodba
  5. Rajská záhrada
  6. Kapitulná sieň
  7. Priorov dom
  8. Kuchyňa
  9. Refektár
  10. – 14. Objekty laikov – mníchov
  15. Cela mnícha kartuziána
  16. Záhrada k cele
  17. Veľká krížová chodba
  18. Vodná nádrž

Pôdorys kartuziánskeho kláštora