Rok 2021 s podporou Nadácie Volkswagen a PORSCHE Slovakia, MK SR+UPSVaR, Košického samosprávneho kraja, CWS BOCO, Ing. Petra Ratkoša; s pomocou dobrovoľníkov a darcov, i Vašich 2% z dane:

Sponzori 2021

Nadácia Volkswagen a Porsche Slovakia:

Vďaka zamestnancovi Porsche Slovakia pánovi Mgr. Marekovi Chovancovi z Bratislavy podporila Nadácia Volkswagen zamestnaneckým programom sezónne práce, nástrojové vybavenie, ktoré sa okrem leta uplatnilo na konci jesene pri výmene a inštalácii strešnej krytiny tzv. malej krížovej chodby. Niekoľko smerovníkov s vyobrazením polohy rybníkov a tabuliek so stručnou históriou, QR kódmi na VR prehliadku technických zariadení kartuziánskeho kláštora, výstavba 2 prístreškov na podujatia, opatrených celtovou krytinou, nákup ručného náradia, stravu pre cca 170 dobrovoľníckych posíl (min. písomne zaevidovaných) naprieč letom i niekoľkých jesenných víkendov. Vďaka nákupu súčiastok sme sprevádzkovali darované tlakové zariadenie na rozvod úžitkovej vody, zbieranej odchytom niekdajšieho žriedla rybníkov do 2 akrylátových nádrží.
Z grantu boli nakúpené náterové hmoty na plechovú krytinu skladovacej búdy, olejovú impregnáciu pre severnú stranu mníšskeho domčeka č.1 a náter obvodovej bariéry okolo kláštorného areálu.
Nákup záhradného substrátu pre bylinkovú záhradku vyústil aj do krátkych workshopových stretnutí a prednášok “školy v prírode” – detí zo Spišských Tomášoviec a zamestnanecký teambuilding učiteľov a bankových zamestnancov (tento rok bez finančného sponzoringu).
Murovacie práce sa vzhľadom na predbežný odhad ohrozených úsekov sústredili na dočasné konzervačné nástreky a výplne, domurovanie kaverien, škárovacie práce. V úseku obvodového muriva, odhaleného v 80-tych rokoch bez preukázaných nadzemných architektonických detailov, sme poriadali školenie kameno-murárskych techník a postupov pre nových dobrovoľníkov.

Popri náučných tabuliach sme si 35. výročie založenia táborov Stromu života na Kláštorisku a tzv. letnej školy archeológie pripomenuli aj profilovými tabuľkami významných lektorov:
archeológov Dr. Bela Pollu, Dr. Vojtecha Budinského-Kričku, Dr. Františka Javorského; pamiatkára a redaktora Dr. Michala Horského, premonštrátskeho rádového brata a prof. Lajosa Bernáta Kumorovitza z Maďarska, historika Doc. PhDr. Petra Ratkoša.
Postupne plánujeme v tejto činnosti pokračovať inštaláciou pozdĺž obvodovej bariéry okolo kláštora.

V tejto súvislosti ďakujeme i partii 6 zamestnancov Volkswagen Bratislava, ktorí niekoľko dní v priebehu leta vypomáhali archeologickému výskumu, konzervačným prácam, úpravám terénu, pomocou v kuchyni, sprevádzaním turistov, alebo príprave kultúrnych podujatí.

Vďaka ústretovej distribúcii a zľave pri kúpe pracovného nástroja predajcom EM Spol, s.r.o. (Teplická cesta 3/A, Poprad) sme začali klčovanie a celoplošnú údržbu areálu dňom 18.6. , najmä pánom Vladimírom Lapšanským zo Spišského Štiavnika, po menších jarných vykáškach,  prakticky každé 2 týždne v lete, a približne v rovnakých intervaloch až do októbra (Spomienka na obete raja).

4 sezónní zamestnanci z Úradu práce, 2 ašpiranti na Cenu vojvodu z Edinburgu a niektoré dobrovoľnícke turnusy sa zapojili okrem prác v areáli kláštora aj do obnovy prístupovej cesty naprieč širokým územím 2 katastrov obcí Letanovce a Hrabušice, k úžitku ŠOP, HZS, urbárov oboch obcí, obecno-urbárskeho bufetu, prenájmu bicyklov aj poľovníkov. Zjazdnosť až do konca novembra 2021 bola možná i osobnými autami s predným náhonom – zamestnancov a koordinátorov stavebných prác.

Pohonné hmoty do motorových nástrojov, i samotného zásobovacieho terénneho auta (cca 20 L/100 km jazda lesnou prístupovou cestou, servisné náklady, nákup a výmena náhradných dielov, základná poistka), nákup bazárového náradia, polotovarov a stav.materiálu, nákupom potravín od miestnych pestovateľov
i tento rok pokryli príspevky darcov 2% z dane (* daňovníci, preukazujúci sa dokladmi k evidencii poskytovateľa a výkazmi nad 40 dobrovoľníckych prác až 3% z dane FO). Aj im patrí srdečná vďaka!

 

Pracovné oblečenie od spoločnosti CWS Boco, Dobročinnej spoločnosti Dr. Michala Horského a Maltézskeho rádu

Prostredníctvom zástupcov spoločnosti CWS BOCO Bratislava, pani Mgr. Svätoslavy Horskej, zastupujúcej Dobročinnú spoločnosť významného slovenského redaktora, politológa a dlhoročného pracovníka Ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, Dr. Michala Horského; i zástupkyni Vojenského a špitálneho rádu sv. Jána z Rhodosu a Malty
bola ponúknutá a v 3 etapách vydaná materiálna pomoc hneď trom dobrovoľníckym združeniam v regióne.

Združenie KLÁŠTORISKO (Letanovce) ako správca ruiny kartuziánskeho kláštora pre ďalšie revitalizačné a stavebné aktivity, ako i prípravy kultúrnych podujatí.

Združenie Verbum bonum (Spišské Tomášovce) pre náučné, ekologické a enviromentálne aktivity v Spišských Tomášovciach i na bylinkovej záhradke na Kláštrorisku

Združenie Zelená hora (Hrabušice) pre eko a enviromentálne, náučné a popularizačné lesnícke aktivity (Blajzloch, Včelí raj, hrad Zelená hura,…)

Všetky tri združenia s vďakou prijali od zástupcov a pracovníko darcovskej spoločnosti desiatky kusov pracovných odevov (monterky, zástery, plášte, nohavice, tričká a košele, reflexné odevy, zváracie odevy, …)
zároveň pozvali pracovníkov s rodinami na príjemné strávenie letnej dovolenky v zázemí uprostred nádhernej prírody, spojené s poznávaním historických pamiatok aj prírodných scenérií. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

Monterky min. IMG_2830 Verbum miniHorska mini

 

Dotácia Obnovme si svoj dom – rekonštrukcia Cely IV.

Konzervácia Cely – mníšskeho domčeka (por.č.4/9) prebiehala za koordinácie Ing. Martina Sárossyho, PhD. (o.z. Rakociho cesta),
v súčinnosti a finančnej spoluúčasti obce Letanovce ;
materiálového, personálneho a nástrojového vybavenia združenia KLÁŠTORISKO,
ako aj vďaka vytriedenému a zdigitalizovanému archívnemu materiálu Doc.PhDr. Michala Slivku, CSc., vedúceho výskumu v období 1967-2000; kronikám a fotodokumentácii Stromu života na Kláštorisku a ďalšej priebežnej výpomoci pri prípravách archeologického výskumu, architektonicko-historického výskumu, komplexného statického pasportu, stavebnej činnosti a terénnych úprav.
Dotácia 13 000 ,- eur z grantového programu “Obnovme si svoj dom” činila podiel 38% z tabuľkového ohodnotenia každého dodávateľského subjektu. Zároveň ďakujeme za pracovné zaradenie prostredníctvom programu ÚPSVaR SNV, pánov Františka Rabčana a Pavla Pacigu z Hrabušíc, pánov Dominika Taleja a Štefana Horvátha z obce Svinia, s finančným prispením obce Letanovce.

Cela 4 2021

 

Dotácia Košického samosprávneho kraja + dar pána Ing. Petra Ratkoša
– Šindle pre kláštornú chodbu – Záchrana 70 m2 + príprava na sezónu 2022.

Začiatkom septembra 2021 sme sa prostredníctvom obce Letanovce uchádzali o Individuálnu dotáciu Košického samosprávneho kraja.

Náš zámer záchrany strechy oslovil aj ochotného darcu, pána Ing. Petra Ratkoša z Bratislavy – syna Doc. PhDr. Petra Ratkoša, DrSc., významného slovenského historika, znalca veľkomoravského obdobia a dejín stredovekého baníctva, a dlhoročného priaznivca archeologických projektov , akým bol i Stromu života na Kláštorisku.
Na základe pridelenej sumy a časovej tiesne vyplývajúcej z obstarania materiálu v pandemickej “výrobnej kríze” šindliarov i dodávateľov šindľových imitácií, pristúpii sme ku montáži šindľa TITAN Tatraplast Ružomberok. Vzhľadom na cenový rozdiel sme zo zamýšľaných 50 m2 nakúpili a nainštalovali cca 70 m2. Na zvyšných 150 m2 plánujeme pokračovať podľa pridelených dotácií, alebo finanćnej situácie v roku 2022.

Ďakujeme spoločnosti JANEX Hrabušice za expresnú dodávku materiálu, ako aj dobrovoľníkom; tesárskemu majstrovi Martinovi Draveckému z Letanoviec, pani Andrei Martinkovej, pánom Pavlovi Pacigovi a Františkovi Rabčanovi z Hrabušíc, pánovi Petrovi Lorkovi z Letanoviec a ubytovaniu pána Júliusa Jakubca v Hrabušiciach (Bernolákova ul.).

 

Materiálna pomoc od obce Vydrník i fyzická pomoc pána starostu Mgr. Jozefa Bizoňa

Pomoc v podobe odpisového pracovného náradia – po menších úpravách, zvaroch a zakalení
– zefektívnila pracovné nasadenie dobrovoľníkov, takže zostalo viac času na odpoludňajší výlet;
– ušetrila nám finančné prostriedky na nákupy ďalších položiek (rezivo, PHM, strava,…)
– významnou mierou pomohla pri konzervačných prácach, dotovaných zníženou sumou MK SR a spolufinancovaných obcou Letanovce.

Veríme, že po vzájomnej dohode samospráv bude takto zveľaďovaný archeopark i okolie vytvárať dejisko každoročných i pribúdajúcich podujatí, stretnutí, skautských akcií a mládežníckych hier.