Výskum a obnova

Dvestoročné účinkovanie nemých mníchov na tomto mieste, ich duchovné bohatstvo, ešte čaká na súborné spracovanie a zhodnotenie. Nové poznatky priniesol archeologický výskum od roku 1983, pod vedením archeológov Michala Slivku, Martina Homzu, Bela Polu a ďalších renomovaných osobností.

  • Kláštorisko je slovenský unikát: najstaršou pamiatkou po stredovekom ráde kartuziánov, najvyššie uloženým kláštorným objektom a jedno z najväčších nálezísk gotických keramických kachlíc v Strednej Európe.
  • Výskum doposiaľ odkryl 13 deštruovaných kachľových pecí. Bohatá kolekcia kachlíc rôznej typologickej, námetovej a výzdobnej skladby (okolo 200 motívov) predstavuje dnes najbohatšiu zbierku na Slovensku vôbec. Po celkovom spracovaní bude možno pristúpiť k akademickým rekonštrukciám pecí. V jednom novopostavenom objekte sa odkrylo i vykurovacie zariadenie – hypocaustum, s kúreniskom pod podlahou, prevádzkované teplovzdušnými kanálmi.
  • Zo stavebných článkov sa dochovali okenné a dverné ostenia, nárožia, rebrá a svorníky, okenné kružby, články schodov v sakristii a reliéfne bloky.
  • Návštevník môže v okolí objektu i dnes objaviť zvyšky násypov po rybníku (15. stor.), vodné pramene (sv.Bruno), zemné valy (pôvodná fortifikácia hrádku), drážky pre kolesá vozov na pôvodných cestách a rekonštruovaný gotický most do Letanoviec.
  • Torzo neďalekej kaplnky z konca 15.storočia je dnes Symbolickým cintorínom obetí aj pamätníkom významných osobností Slovenského raja.

Prvoradým, nateraz jediným cieľom zostáva záchrana odkrytých murív, ich striktná stavebná konzervácia, aby tak poslúžil terajšiemu turizmu. V budúcnosti sa ráta s istou rehabilitáciou miesta, ktoré obmedzí masovú návštevnosť. Prezentácia bohatej zbierky kachlíc, remeselných, umeleckých nálezov z dielní a stavebných článkov si vyžaduje výstavný priestor o ktorý sa organizácia usiluje, vďaka príspevkom návštevníkov, dobrovoľníckej činnosti a sponzorstvám.